Strategia Podatkowa

Strategia Podatkowa

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.

Sopem Spółka z o.o.

 

1.Wstęp i podstawa prawna

Niniejszy dokument przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej w 2020 r. przez Sopem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą częścią Grupy Somfy.

Sopem, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, o obrotach przekraczających 50 mln EUR, osiągniętych w roku finansowym (podatkowym) zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. jest zobowiązana do sporządzenia i opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok finansowy (podatkowy) zakończony z dniem 31 grudnia 2020 r.

Niniejszą informację o realizowanej strategii podatkowej sporządzono na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy o CIT.

 

2.Sopem – podstawowe informacje

Grupa Somfy z siedzibą we Francji została utworzona w 1969 r. Grupa jest liderem w dziedzinie automatyki otwierania i zamykania budynków mieszkalnych i komercyjnych, a także w dziedzinie inteligentnych domów. Somfy tworzy i rozwija rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju budownictwa mieszkaniowego – z poszanowaniem środowiska naturalnego – i które zapewniają większy komfort
i bezpieczeństwo. Grupa prowadzi działalność na całym świecie poprzez filie dystrybucyjne, oddziały
i zakłady produkcyjne, co pozwala jej na dostosowanie się do rynków regionalnych i personalizację obsługi klienta. Oprócz spółek dystrybucyjnych, grupa Somfy posiada 8 głównych fabryk zlokalizowanych we Francji, Tunezji, Polsce, Włoszech, Hiszpanii i Chinach.

Sopem działa jako zaplecze produkcyjne, logistyczne i badawczo-rozwojowe Grupy Somfy. Zakres działalności Spółki obejmuje produkcję, montaż sprzętu elektronicznego i mechanicznego, sterowników oraz akcesoriów do otwierania i zamykania budynków mieszkalnych i handlowych, handel, import i eksport wymienionych produktów oraz działalność badawczo-rozwojowa.

Szczegółowe informacje dot. bieżącej aktywności są dostępne na stronie internetowej Spółki oraz Grupy.

 

Tabela 1. Sopem – podstawowe informacje

Nazwa Sopem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba ul. Doktora Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice
Numer KRS 0000438469
Numer NIP 6772371946
Numer REGON 12269826200000
Kapitał zakładowy 10 700 000,00 PLN
Data wpisu do rejestru KRS 2012-11-05
Liczba pracowników na dzień 31 grudnia 2020 r. 459

3.Procesy i procedury podatkowe

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy o CIT, podatnik przekazuje informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

 

Zasady, którymi kieruje się Sopem w obszarze podatków, wpisują się w ogólne ramy zapewniania wysokich standardów i należytej staranności w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, których założenia opisane zostały w dokumentach Grupy.

Wszyscy pracownicy Spółki od momentu zatrudnienia są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa, a także przestrzegania najwyższych standardów etycznych. Grupa posiada „Kartę Etyki”, określającą podstawowe wartości i zasady postępowania obowiązujące w całej Grupie Somfy. Grupa Somfy wdrożyła także globalną inicjatywę Act for Green, która jest wyrazem odpowiedzialnej postawy Grupy wobec ochrony środowiska i zasobów naturalnych.

Spółka posiada odpowiednie procesy podatkowe i procedury oraz dodatkową dokumentację wspierającą wybrane procesy podatkowe, które zostały opracowane i wdrożone zgodnie z przyjętymi ramami postępowania Grupy, a także z uwzględnieniem charakteru Spółki oraz specyfiki branży, w której działa. Wdrożenie niezbędnych procesów i procedur zostało podjęte w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ponadto, Spółka ma na uwadze stałe usprawnianie procesów podatkowych, umożliwiając właściwą identyfikację, a następnie rzetelną i terminową realizację obowiązków podatkowych na niej ciążących.

Wdrożone procesy i procedury pozwalają na uzyskanie kontroli nad sprawami podatkowymi, co prowadzi do zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi i wymogami w zakresie sprawozdawczości oraz zarządzania ryzykiem w tym obszarze. Zapewniając właściwe zarządzanie wykonywaniem obowiązków podatkowych Spółka działała w zgodzie z przepisami podatkowymi, uwzględniając przy tym aktualną linię interpretacyjną i orzeczniczą organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Wykonywanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa podatkowego zostało powierzone wykwalifikowanym pracownikom z szeroką znajomością prawa podatkowego. Procesy związane
z dokonywaniem kwalifikacji podatkowej zdarzeń, prowadzenia rozliczeń i ewidencji, gromadzenia wymaganej dokumentacji oraz raportowaniem odpowiednich danych podatkowych zostały zorganizowane mając na uwadze zapewnienie prawidłowości wykonywanych obowiązków. Wykonywanie obowiązków podatkowych jest ponadto wspierane poprzez współpracę z zewnętrznymi podmiotami uprawnionymi do świadczenia usług doradztwa podatkowego.

W ramach harmonizacji zasad postępowania w sprawach podatkowych oraz zapewnienia poprawności rozliczeń podatkowych, Spółka jest wspierana przez Grupę w podejmowaniu kluczowych decyzji strategicznych. Ponadto w Grupie działają komitety, które wspierają Grupę w określaniu strategicznych wytycznych oraz przeglądzie kierunków strategicznych, ryzyka, planów i celów działania a także kwestii związanych z odpowiedzialnością społeczną.

Identyfikacja i ocena ryzyka opiera się między innymi na doświadczeniu i wiedzy eksperckiej pracowników Grupy Somfy, którzy informowani są o ryzykach podatkowych w Polsce i współdecydują o działaniach podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka. Grupa opracowała proces mapowania ryzyka, który służy do analizy, identyfikacji i klasyfikacji ryzyka. Ponadto Spółka działa w oparciu o grupowy system kontroli wewnętrznej, który został opracowany tak, by odpowiadał specyficznym ryzykom każdego podmiotu
w Grupie. Monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem zapewniają grupowe komitety.

 

4.Informacja o wykonywanych obowiązkach podatkowych

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt. 1 lit. a Ustawy o CIT, podatnik przekazuje informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

Rzetelna sprawozdawczość oraz przestrzeganie przepisów prawa podatkowego z dochowaniem należytej staranności, w tym terminowe składanie wszelkich deklaracji, formularzy i informacji podatkowych, zbieranie wymaganej dokumentacji oraz dotrzymywanie terminów płatności podatków stanowi podstawę postępowania Sopem w obszarze podatków. Sopem dokłada niezbędnych starań, aby przekazywane informacje jasno i precyzyjnie odzwierciedlały stan faktyczny, były kompletne i aktualne.

Spółka realizowała obowiązki podatkowe dotyczące wszystkich obszarów wymaganych przepisami prawa podatkowego, wynikającymi z zakresu działalności Spółki. Podatkami, w ramach których Spółka realizowała swoje obowiązki podatkowe są:

 • podatek od towarów i usług (VAT);
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
 • podatek u źródła (WHT);
 • podatek od nieruchomości (RET);
 • podatek rolny;
 • cło;
 • podatek akcyzowy.

Ponadto, od 2014 r. Spółka prowadzi działalność w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dzięki realizowanej inwestycji w strefie i otrzymanemu wsparciu udało się Spółce, między innymi, zwiększyć zatrudnienie oraz zdolności produkcyjne zakładu.

Informacje dotyczące rozliczania CIT, w szczególności, wartość przychodów podatkowych, kosztów uzyskania przychodów dochodu podatkowego czy należnego podatku są publikowane regularnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

5.Dobrowolne formy współpracy z Krajową Administracją Skarbową

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 1 lit b Ustawy o CIT, podatnik przekazuje informację w zakresie dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku 2020 Spółka nie korzystała z żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

6.Schematy podatkowe

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT podatnik przekazuje informację informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą.

 

W celu zapewnienia prawidłowego i terminowego wywiązywania się z obowiązku raportowania schematów podatkowych, Spółka opracowała i wdrożyła proces określający czynności i działania podejmowane w celu wypełniania obowiązków identyfikacji i przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Spółka w 2020 r. nie przekazała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej.

 

7.Transakcje z podmiotami powiązanymi

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a) Ustawy o CIT, podatnicy przekazują informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka dokonała w 2020 r. poniższych transakcji, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:

 • Sprzedaż wyrobów gotowych do producentów z Francji;
 • Sprzedaż wyrobów gotowych do dystrybutorów ze Szwajcarii, Niemiec, Polski i Czech;
 • Sprzedaż produktów handlowych do dystrybutorów z Polski i Czech;
 • Zakup produktów handlowych od podmiotów z Francji.

Ponadto, Spółka terminowo wywiązała się z obowiązków w zakresie cen transferowych. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, Spółka dokonała weryfikacji transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacji w 2020 r. oraz przygotowała dokumentację lokalną (ang. Local File) wraz ze stosownymi analizami porównawczymi.

 

8.Restrukturyzacje

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b) podatnicy przekazują informację o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.

W 2020 r. Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jak i nie planowała podejmowania takich działań w przyszłości.

 

9.Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT, podatnicy przekazują informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy o PIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

Spółka w 2020 r. nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych w aktach wykonawczych wydawanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz na podstawie art. 86a §10 pkt 1) Ordynacji podatkowej. W szczególności, na tych terytoriach / krajach Spółka w 2020 r.:

 • nie była zarejestrowana jako czynny podatnik jakiegokolwiek podatku;
 • nie składała deklaracji ani formularzy podatkowych;
 • nie pobierała i nie odprowadzała podatków.

10.Złożone wnioski

Podstawa prawna: zgodnie z art. 27c ust. 2 pkt 4 Ustawy o CIT podatnicy przekazują informacje o złożonych wnioskach o wydanie:

a) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,

d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

W 2020 r. Spółka nie złożyła żadnych wniosków o wydanie:

 • interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b Ordynacji podatkowej;
 • interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej w rozumieniu art. 42a Ustawy o VAT;
 • wiążącej informacji akcyzowej w rozumieniu art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

Tabela 2. Wykaz zastosowanych skrótów i terminów

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1540).
Spółka, Sopem Sopem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Grupa Somfy Określenie odnoszące się do wszystkich spółek zrzeszonych w pod marką Somfy na całym świecie
Ustawa o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1800).
Ustawa o PIT Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128)
Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217).
Ustawa o VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685).
Ustawa o podatku akcyzowym Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 722).