Informacja o prawach właściciela danych osobowych

Sopem – Informacja o prawach właściciela danych osobowych

Niniejsza Informacja ma na celu wykonanie w czytelny dla odbiorcy sposób obowiązku informacyjnego obciążającego Administratora danych w związku z art. 13 oraz 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

DEFINICJE

  1. Administrator – (także Spółka lub Spółka-Córka) – Sopem Sp. z o.o., ul. Doktora Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice, Regon 140638955, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy KRS, nr 0000438469, kapitał zakładowy 10 400 000,00 zł, identyfikującą się nr NIP:1130789222
  2. Spółka-matka – Somfy Activités SA, francuską “société anonyme” z kapitałem w wysokości €35,000,000, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek Annecy pod numerem 303 970 230, 50 Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses
  3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
  4. Polityka – niniejsza Polityka (transparentności) przetwarzania danych osobowych kontrahentów i pozostałych interesantów pozostających w relacjach ze Spółką.
  5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  6. Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

  1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
  2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług). Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
  3. Przetwarzając Dane osobowe, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony Danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu Podmioty danych w sposób zgodny z przepisami.
  4. SOPEM Sp. z o.o. jako podmiot Grupy SOMFY zobowiązała się do przestrzegania, Reguły Korporacyjnych Grupy Somfy Dotyczących Prywatności w relacjach z Klientami i użytkownikami urządzeń końcowych SOMFY, stąd szczególne dla podmiotów Grupy SOMFY Dane Osobowe klientów biznesowych jak i klientów indywidualnych Spółka udostępnia dane osobowe kontrahentów Spółce-matce w celu centralnego zarządzania relacjami z klientami i dostawcami oraz uczestniczy we Współadministrowaniu Danymi osobowymi w celu optymalizacji działalności biznesowej w Grupie SOMFY.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail rodo.sopem@somfy.com lub adres korespondencyjny: Somfy Sp. z o.o. ul. Doktora Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice.
  2. Administratora wspiera w sprawach ochrony danych osobowych zespół ds. ochrony danych osobowych z osobą Inspektora Ochrony Danych Grupy na jego czele.
  3. Z zespołem ds. ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail rodo.sopem@somfy.com lub adres korespondencyjny: Somfy Sp. z o.o. ul. Doktora Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice.
  4. Z Inspektorem Ochrony Danych Grupy można skontaktować się poprzez adres e-mail dpo@somfy.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych przez Administratora lub korespondencyjnie drogą pocztową na adres we Francji: SOMFY ACTIVITÉS SA – Data Protection Officer, 50 Avenue du Nouveau Monde, 74300 Cluses Francja

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

  1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do Danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
  2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
  3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka związanego z przetwarzaniem Danych osobowych i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE CELU PRZETWARZANIA

KORESPONDENCJA E-MAILOWA I TRADYCYJNA

  1. CEL PRZETWARZANIA: W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z zawartą umową lub w inny sposób niepowiązanej z jakąkolwiek relacją z Administratorem, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.
  2. PODSTAWA PRAWNA: Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.
  3. ZAKRES DANYCH: Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja np. adres e-mail, imię i nazwisko nadawcy/odbiorcy, stanowisko, dane osobowe zawarte przez nadawcę w treści korespondnecji. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
  4. CZAS PRZETWARZANIA – RETENCJA DANYCH: W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, maksymalnie 3 lata w formie wiadomości e-mail na serwerze poczty.

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

  1. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do obsługi spraw i utrzymania relacji realizowanej w korespondencji.

KONTAKT TELEFONICZNY

  1. CEL PRZETWARZANIA: W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub relacjami biznesowymi, Administrator może żądać podania Danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Rozmowy telefoniczne mogą być także nagrywane – w takim wypadku na początku rozmowy przekazywana jest osobie fizycznej stosowna informacja. Rozmowy są rejestrowane w celu rejestracji przebiegu rozmowy i wygenerowania zapisów uzgodnień lub wniosków w niej zawartych a także w celach statystycznych. Nagrania są dostępne wyłącznie dla osób bezpośrednio związanych z realizacja spraw objętych tematem nagrywanych rozmów.
  2. PODSTAWA PRAWNA: Podstawą prawną jest w takim wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane w celu monitorowania przebiegu rozmowy i dokumentowania wniosków, jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby nagrywanej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. ZAKRES DANYCH: Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy komunikacja tj. nr telefonu rozmówcy, imię i nazwisko rozmówcy, stanowisko, dane osobowe zawarte przez rozmówcę istotne dla realizowanych czynności objętych zogą na rejestrację. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej Danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.
  4. CZAS PRZETWARZANIA – RETENCJA DANYCH: Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.
  5. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do obsługi spraw i utrzymania relacji realizowanej telefonicznie. W przypadku rejestracji nagrania rozmowy możesz w każdej chwili wycofać zgodę

MONITORING WIZYJNY ORAZ KONTROLA WSTĘPU

  1. CEL PRZETWARZANIA: W związku z koniecznością zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia, informacji biznesowych, a także zapobieganie incydentom zagrażającym porządkowi społecznemu Administrator stosuje monitoring wizyjny oraz kontrolę wstępu na teren i do pomieszczeń przez niego zarządzanych. Dane osobowe pozyskane w monitoringu i poprzez kontorlę dostepu mogą być również przetwarzane w celu w celu obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora lub ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z pierwotnym celem przetwarzania.
  2. PODSTAWA PRAWNA: Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie zarządzanym przez Administratora oraz ochrony jego praw.
  3. ZAKRES DANYCH: Monitorowanie wizyjne stanowi uzupełnienie ochrony fizycznej i ewidencji elektornicznej wejść/wyjść na terenie obiektów Spółki. Monitoring funkcjonuje całodobowo, rejestracji i zapisowi danych podlega wyłącznie obraz. Elektorniczny system kontorli wstępu dzięki identyfikacji osób na podstawie kart dostępu rejestruje czas i miejsce pobytu osób.

Niezbędnymi danymi w realizowanym celu identyfikacji osób są m.in. imię i nazwisko pozyskane z wiarygodnego źródła tj. na podstawie informacji z dokumentu tożsamości, nr rejestracyjny pojazdu znajdujący się na tablicy rejestracyjnej, czas przebywania na terenie zakładu zarejestrowany przez kamery oraz system ewidencji wejść i wyjść z terenu Spółki.

  1. CZAS PRZETWARZANIA – RETENCJA DANYCH: W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przechowywania danych ograniczono do niezbędnego minimum pozwalającego na realizacje celu identyfikacji osób. Dane osobowe zawarte w oprogramowaniu zainstalowanym w zasobach Spółki, na jej serwerze lokalnym przechowywane są przez okres 90 dni od daty rejestracji obrazu. Inne dane ewidencjonujące czas pobytu na terenie zakładu zapisane w dokumentacji elektornicznej lub papierowej podlegają zniszczeniu po upływie 12 miesięcy od daty rejestracji.
  2. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych osobowych jest niezależne od woli osoby, której te dane dotyczą. Osoba przebywająca na terenie Spółki nie posiada realnej możliwości odmowy podania danych osobowych, ilekroć znajduje się w obszarze objętym monitoringiem oraz ewidencją ruchu osobowego przy użyciu elektronicznych kart dostępu.
  3. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH IDENTYFIKUJACYCH TOŻSAMOŚĆ: Udostępnienie danych z dokumentu tożsamości co do zasady odbywa się w sposób zautomatyzowany, możesz wyrazić sprzeciw co do sposobu pozyskania danych [skan dowodu osobistego], jednak dane w postaci nr dokumentu oraz twoje imię i nazwisko są dla nas informacją niezbędną do wydania karty identyfikacyjnej.
  4. UWAGA Możesz zdecydować o nie wkraczaniu na teren objęty ewidencją osób w tym monitoringiem. Cały obszar monitorowany jest oznakowany za pomocą odpowiednich znaków graficznych.

OBSŁUGIWANIE UMÓW Z DOSTAWCAMI I UMÓW HANDLOWYCH (W TYM NEGOCJOWANE I ZAWIERANIE UMÓW)

  1. CEL PRZETWARZANIA: W związku z zawieraniem umów handlowych i usługowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób reprezentujących Strony w celu zawarcia umowy oraz w celu realizacji zobowiązań umownychw tym zobowiązań finansowych. Pozyskanie takich danych możliwe jest już na etapie negocjacji warunków umowy na etapie zapytania ofertowego, oferty, umowy z załącznikami oraz aneksów zmieniających warunki umowy oraz w ramach korespondnecji związanej z wykonywanieniem umów.
  2. PODSTAWA PRAWNA: Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania umowy ze Stroną, którą reprezentujesz lub na żadanie podjęcia działania na rzecz Strony przed podpisaniem takiej umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO) jak również niezbdne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), a także może być niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami 9art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. ZAKRES DANYCH: Administrator przetwarza jedynie Dane identyfikujące osoby reprezentujące strony umowy, dane niezbędne do rozliczenia zobowiązań umownych.
  4. CZAS PRZETWARZANIA – RETENCJA DANYCH: Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania. Okres przetwarzania danych zawartych w dokumentacji księgowo-podatkowej wynika z przepisów prawa. Ze względu na ewentualne roszczenia Stron umowy dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu przez kolejne 3 lata – dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą, 6 lat – dla roszczeń konsumenckich, 10 lat – dla roszczeń konsumenckich stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub organu, powstałych i nieprzedawnionych przed 9 lipca 2018 r. (z wyjątkiem dokumentów księgowych) lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  5. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do podpisania umowy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW PERSONELU KONTRAHENTÓW
LUB KLIENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z ADMINISTRATOREM

  1. CEL PRZETWARZANIA: W związku z zawieraniem umów handlowych i usługowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Administrator pozyskuje od kontrahentów / klientów dane osób zaangażowanych w realizację takich umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, składających zamówienia, wykonujących zlecenia itp.). Zakres przekazywanych danych jest w każdym wypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy i zazwyczaj nie obejmuje innych informacji niż imię i nazwisko oraz służbowe dane kontaktowe.
  2. PODSTAWA PRAWNA: Takie dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz jego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy. Takie dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy, a także podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.
  3. ZAKRES DANYCH: Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla realizacji relacji umownych, których dotyczy komunikacja tj. nr telefonu służbowy, adres e-mail służbowy, imię i nazwisko, stanowisko.
  4. CZAS PRZETWARZANIA – RETENCJA DANYCH: Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. ze względów bezpieczeństwa), dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu tj. co najmniej przez czas obowiązywania wiążącej Spółkę i podmio, który reprezentujesz umowy lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  5. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracyw formie jaką przewidział w związku z Twoim zakresem obowiązków Twój Pracodawca.

ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

  1. CEL PRZETWARZANIA: W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera Dane osobowe także w innych przypadkach – np. poprzez budowanie i wykorzystywanie trwałych wzajemnych kontaktów biznesowych (networking) podczas spotkań biznesowych, na wydarzeniach branżowych czy też poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.
  2. PODSTAWA PRAWNA: Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
  3. ZAKRES DANYCH: Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe istotne dla realizacji celów komunikacji w relacjach biznesowych tj. np. nr telefonu służbowy, adres e-mail służbowy, imię i nazwisko, stanowisko.
  4. CZAS PRZETWARZANIA – RETENCJA DANYCH: W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. ze względów bezpieczeństwa), dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  5. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania relacji biznesowych. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek relacji.

KORZYSTANIE Z WITRYNY WWW I FORMULARZY KONTAKTOWYCH

  1. CEL PRZETWARZANIA: Aktywność Użytkownika na Witrynie WWW, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane z wykorzystaniem plików cookies i wtyczek społecznościowych, o czym więcej przeczytasz w poświęconym im rozdziale. Dane osobowe podane w formularzu służącym do kontaktu z Dostawcami przetwarzamy w celu utrzymania reacji biznesowych i komunikacji w sprawach realizowanych usług.
  1. PODSTAWA PRAWNA: Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na konieczności zagwarantowania Użytkownikom Witryny WWW dostępu do treści Witryny i komunikacji kanałami dostępnymi za pośrednictwem Witryny oraz na prowadzeniu statystyk za pośrednictwem Witryny w celu doskonalenia jego funkcjonalności.
  2. ZAKRES DANYCH: Administrator przetwarza jedynie Dane osobowe rejestrowane za pośrednictwem cookies oraz dane udostępnione w związku z zapytaniem przesłanym za posrednctwem formularza kontaktu Witryny WWW.
  3. CZAS PRZETWARZANIA – RETENCJA DANYCH: W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. ze względów bezpieczeństwa), dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W przypadku instalowanych cookies ich przetwarzanie prowadzone jest do czasu wycofania zgody.
  4. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do obsługi spraw i utrzymania relacji realizowanej w komunikacji za posrdnictwem Witryny WWW.

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

  1. CEL PRZETWARZANIA: Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora i promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów.
  1. PODSTAWA PRAWNA: Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki.
  2. ZAKRES DANYCH: Administrator przetwarza podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, nazwa Twojego profilu) w zakresie opublikowanym przez Ciebie na Twoim własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook; inne dane upublicznione przez Użytkownika na profilu Facebook.
  3. CZAS PRZETWARZANIA – RETENCJA DANYCH: Administrator przetwarza dane Użytkowników Serwisów przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przez okres kiedy Użytkownik śledzi profil Administratora a w przypadku komunikacji za pośrednictwem Serwisow przez czas iezbedny do zamkniecia konwersacj.
  4. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Wszystkie Twoje dane uzyskujemy za pośrednictwem Firm prowadzących Portale Społecznosciowe z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na Fanpage Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek w przypadku komunikacji poprzez Portale Społecznosciowe niezbędne do obsługi spraw i utrzymania relacji realizowanej w komunikacji.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

  1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
 1. COOKIES „SERWISOWE”
  1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
   1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
   2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
   3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
   4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
   5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

Zarządzanie ustawieniami cookies

  1. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
  2. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).
  3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
   1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
   2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
   4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
   5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB
  4. Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
   1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
   2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

NARZĘDZIA ANALITYCZNE I MARKETINGOWE STOSOWANE NA WITRYNIE WWW PRZEZ PARTNERÓW ADMINISTRATORA

  1. Administrator oraz jego Partnerzy stosują różne rozwiązania i narzędzia wykorzystywane dla celów analitycznych i marketingowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat tych narzędzi. Szczegółowe informacje w tym zakresie można natomiast znaleźć w polityce prywatności danego partnera.
 1. GOOGLE ANALYTICS
  1. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 1. WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
  1. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki portali społecznościowych (Facebook). Wtyczki pozwalają Użytkownikowi na udostępnienie treści publikowanych w Serwisie w wybranym portalu społecznościowym. Stosowanie w Serwisie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika i może przypisać je do profilu Użytkownika tworzonego w danym portalu społecznościowym. Administrator nie posiada wiedzy na temat celu i zakresu zbierania danych przez portale społecznościowe. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
   1. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
   2. LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

ODBIORCY DANYCH

  1. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania Dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, agencji ochrony realizującej zadania związane z obsługą monitoringu i systemu identfikacji osób na terenie Spółki, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom i firmom transportowym.
  2. Dane osobowe są też ujawniane podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym innym podmiotom Grupy Somfy, wyłącznie w następujących celach:
   1. centralne zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami,
   2. optymalizacja działalności biznesowej Somfy.
  1. Udostępnianie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z warunków, o którym mowa w art. 6 ust. 1 albo w art. 9 ust. 2 RODO.
  1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu następuje w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Podmiotu danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

  1. Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
   2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych;
   3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;.Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. ze względów bezpieczeństwa), dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
  2. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

  1. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
   1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
   2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
   3. prawo do sprostowania – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
   4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   5. prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą, oraz przechowywania danych, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji – lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
   6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
   7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
   8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
   9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
   10. prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW

  1. Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:
   1. w formie pisemnej na adres: Somfy Sp. Z o.o. ul. Doktora Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice.
   2. drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo.sopem@somfy.com.
  2. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
  3. Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
  4. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
  5. W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Spółki elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi udziela się drogą elektroniczną.
  6. Spółka przechowuje informacje dotyczące zgłoszonego żądania oraz osoby, która żądanie zgłosiła, w celu zapewnienia możliwości wykazania zgodności oraz w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń podmiotów danych. Rejestr żądań przechowywany jest w sposób zapewniający integralność i poufność zawartych w nim danych.

ZASADY POBIERANIA OPŁAT

  1. Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:
   1. zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty oszacowanej na podstawie kosztów administracyjnych związanych z realizacją żądania;
   2. zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty oszacowanej na podstawie kosztów prowadzenia komunikacji oraz kosztów związanych z podjęciem żądanych działań.
   3. W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta [●] r.