Fundusze UE

Fundusze UE

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
2014-2020

Działanie 1.1
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Tytuł Projektu
Opracowanie innowacyjnych komponentów napędów (w tym napędu zasilanego energią solarną) wykorzystywanych w żaluzjach zewnętrznych („EVB”)

Cel Projektu

Projekt obejmuje prace badawczo-rozwojowe zmierzające do stworzenia innowacyjnych rozwiązań, które finalnie będą stanowić o istotnych przewagach konkurencyjnych EVB oferowanych przez Spółkę.

Planowane efekty

Opracowane rozwiązanie stanowić będzie odpowiedź na zdiagnozowane trendy i potrzeby rynkowe wynikające z rosnących oczekiwań użytkowników nieruchomości (zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych), ceniących sobie większy komfort oraz jednocześnie niskie koszty zakupu i użytkowania. Realizacja projektu pozwoli m.in. na redukcję hałasu emitowanego przez napęd EVB, obniżenie kosztów eksploatacji, oparcie funkcjonowania wyłącznie o energię solarną czy instalację EVB w budynkach niewyposażonych w przygotowaną w tym celu instalację, co dotychczas było to niemożliwe.

Wartość projektu

5 444 518,16 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich

2 807 739,65 zł


PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
2014-2020

Działanie 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Tytuł Projektu
Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego grupy SOMFY w Niepołomicach

Cel Projektu

Stworzenie na terenie Polski wyodrębnionego organizacyjnie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym wykwalifikowani pracownicy będą prowadzić za pomocą zakupionych w ramach projektu urządzeń prace B+R w zakresie konstrukcji napędów elektrycznych wykorzystywanych głównie do sterowania żaluzjami zewnętrznymi. W ramach prac B+R Sopem będzie korzystać ze wsparcia pracowników naukowych uczelni wyższych z regionu. Wypracowane innowacje produktowe będą następnie wdrożone w bieżącej działalności produkcyjnej Sopem.

Planowane efekty

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie utworzenie nowoczesnego, w pełni wyposażonego Centrum Badawczo-Rozwojowego, którego zadaniem będzie wypracowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie.:

  • zmniejszenia energochłonności procesu produkcji i eksploatacji produktu,
  • zwiększenia funkcjonalności napędów elektrycznych poprzez wypracowanie większych możliwości użytkowania,
  • zwiększenie komfortu montażu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji napędu,
  • podniesienie poziomu jakości produktów w celu obniżenia poziomu reklamacji o 50% i jednoczesne obniżenie kosztów produkcji poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Wartość Projektu

2 665 595,75 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich

781 978,75 zł